torsdag 6 december 2018

Falsk eller Äkta utdelning, nya riktlinjer för att inte ta av kapitalet

Riktlinjer för vilken del av utdelningen som kan avvaras till konsumtion
För en person som återinvesterar all sin utdelning så spelar det ingen roll vad som är orsaken till utdelningen, all utdelning går ändå tillbaka in i portföljen.

För min egen del så använder jag en stor del av utdelningen till levnadskostnader. På grund av detta vill jag vara noga med att inte använda mer pengar från portföljen än vad jag får i utdelning.

Portföljen skall nämligen vara en pengamaskin som håller för evigt där jag kan plocka utdelning utan att jag tar av det egentliga kapitalet. 

På grund av detta vill jag också vara noga med att inte konsumera upp sådan extrautdelning som gör att bolagets marknadsvärde faller kraftigt samtidigt som dess framtida kassaflöde minskar.

Konsumerar jag upp sådan utdelning innebär detta att jag "tar av kapitalet", vilket inte är okey enligt min strategi. Investeringen blir då urvattnad och jag kommer eventuellt få mindre framtida utdelning från dess verksamhet.

Nedan tänker jag visa några situationer från år 2018 där jag anser att bolagens extrautdelning inte bör användas till konsumtion på grund av detta skulle kunna innebära att man "tar av kapitalet"

1. År 2018 skedde följande "Falsk" extrautdelning i två av min portföljs investmentbolag

Öresund delar ut sina aktier i Bilia och MQ till aktieägarna
Kinnevik delar ut sina aktier i MTG till aktieägarna

Så länge man som investerare behåller aktierna i de bolag som delats ut så spelar det ingen roll. I ett sådant fall sker ingen värdeminskning, det blir bara en värdeflytt från investmentbolag till dig. Förvisso minskat investmentbolagens substansvärde och aktiekurs med motsvarande värde av det utdelade bolaget men då man erhåller motsvarande värde i de utdelade bolagen tar detta ut varandra. Värdetappet kommer först om man anser att de utdelade bolagen är en utdelning som säljs av och konsumeras upp.

Jag har ytterligare ett exempel från år 2018 som jag anser vara en "Falsk" utdelning

2. Ett av portföljbolagen sålde sin försäkringsgren och delade ut till aktieägarna i kontanter

Under år 2018 sålde kapitalförvaltaren Standard life Aberdeen PLC hela sin Försäkringsverksamhet som stod för cirka 10-30 % av bolagets omsättning. Denna delades därefter ut som som en gigantisk extrautdelning till aktieägarna.

I ett sådant här läge anser jag utdelningen vara "Falsk" vilket innebär att jag inte tycker det är korrekt att konsumera upp utdelningen. Anledningen till varför jag anser att detta är en "Falsk" utdelning är för att bolagets marknadsvärde faller med utdelad summa samtidigt som dess framtida kassaflöde från avyttrad försäkringsverksamhet helt upphört. Om jag inte återinvesterar en sådan utdelning i bolaget utan konsumerar upp denna blir min investering urvattnad och jag har då indirekt "tagit av kapitalet"

Utöver situationerna ovan så har jag ytterligare en "utdelning" under år 2018 som jag anser är "Falsk"

3. Atlas Copco avknoppar Epirock. Hemfosa avknoppar Nyfosa

Här gäller samma sak, så länge man behåller det avknoppade bolaget så sker ingen värdeminskning men skulle du sälja av Epirock och Nyfosa och anse att detta är en utdelning som kan konsumeras upp så tar man återigen av kapitalet, vilket inte är okey med min strategi.

Baserat på dessa händelser har jag därför satt upp följande riktlinjer


Riktlinjer - Vad anses vara "Falsk" utdelning och hur skall denna hanteras

Kontant extrautdelning efter att bolag sålt del eller delar av verksamheten
Kontant extrautdelning genererad av att bolaget säljer en eller flera verksamhetsgrenar som totalt överstiger cirka 20 % av total vinst, omsättning eller börsvärde i bolaget. 
Hantering och definition: Falsk utdelning. Bör ej användas till konsumtion, eftersom bolagets framtida kassaflöde påverkas negativt, detta skulle kunna innebära lägre framtida utdelning och värdetillväxt  åt mig. Om jag fortsatt tror på bolaget bör därför erhållen extrautdelning återinvesteras i bolaget.


Investmentbolag som säljer av ett eller flera stora innehav och delar ut kontant till aktieägarna.
Investmentbolag som delar ut samtliga aktier från ett portföljinnehav till aktieägarna
Hantering och definition: Falsk utdelning. Säljer man de utdelade bolagen för att konsumera eller tar man direkt ut erhållen kontant utdelning för att konsumera den samma så har man indirekt tagit av kapitalet och investeringen har således blivit urvattnad. I fallet med utdelade kontanter bör dessa återinvesteras i respektive investmentbolag. I fallet med utdelade bolag bör dessa säljas av och erhållna pengar bör därefter återinvesteras i respektive investmentbolag.


Bolag som avknoppats
Hantering och definition: Falsk utdelning. Detta är endast en värdetransaktion där värdet delas upp mellan ett gammalt bolag och ett nytt. Aktier som erhållits i det nya bolagen bör därefter inte anses vara en utdelning. Om jag tror på det avknoppade bolaget kan detta behåhållas. I annat fall bör detta bolag säljas av och återinvesteras i ursprungsbolaget.

Aktieåterköp
Hantering och definition: Bolag som återköper sina egna aktier gör att totalt antal aktier utgivna av bolaget minskar. Detta höjer då kursen på de aktier som kvarstår, mina aktier blir således mer värda. Jag väljer dock att bokföringsmässigt tolka detta som en Falsk utdelning. Jag kommer inte räkna in en sådan händelse som en utdelning.

Riktlinjer för summering av utdelning på årsrapporten, 
vad kan användas till konsumtion?

På årsrapporten har jag två kolumner för summering av årets utdelning
Kolumn All utdelning samt Kolumn "Äkta" utdelning.

Syftet med detta är att summera ihop den del av utdelningen jag anser kan konsumeras utan att man tar av kapitalet eller på annat sätt lakar ur framtida utdelningsförmåga.

Kolumn all utdelning är exakt som det låter, all erhållen utdelning under året, dock ej avknoppade bolag. Jag tar heller inte med aktieåterköp här som en utdelning.

Kolumn "Äkta" utdelning är den del av utdelningen som jag skulle kunna konsumera utan att riskera att ta av kapitalet. Det vill säga

All utdelning utom avknoppade bolag, subtraherat med 

Utdelning genererad av att bolaget säljer en eller flera verksamhetsgrenar som totalt överstiger cirka 20 % av total vinst, omsättning eller börsvärde.

Investmentbolag som skapar utdelning till aktieägarna genom att dela ut hela portföljinnehaven som aktier eller som utdelning i kronor.