söndag 21 maj 2017

Placeringsråd, del 7 av 7

Här kommer sista delen i serien där jag ger placeringsråd och tipps.

Serien består av 7 inlägg och mitt grundsyfte är att sammanfatta mycket av det jag hittills lärt mig under min placeringsresa.

Jag har framförallt skrivit detta som en instruktion och en utbildning till den personen som kommer ärva mig. De här inläggen kommer jag skriva ut och lägga i hop med mitt testamente så att jag den dagen jag själv inte längre kan förvalta portföljen ändå kan föra över mycket av min kunskap och mina idéer till min arvtagare så att denne kan fortsätta förvalta portföljen även utan mig.

I serien ger jag inga specifika rekommendationer om vilka exakta bolag man bör köpa utan jag går mer igenom vad jag har lärt mig som investerare hittills och hur jag skulle vilja att portföljen fortsätter att förvaltas.

Vissa delar av serien kan bli lite personliga då jag tar upp exempel med min portfölj men 90% av materialet bör vara relevant även för andra. Här följer Indexering över aktuell del.

Del 7

1. Hur tänker jag kring portföljbolagen, skall vissa bolag bytas över tid och i så fall när och varför?

2. Portföljens aktuella status 2017-05-21 och planer inför framtiden.

3. Följande vill jag ändra på in framtiden!

4. När behöver du äga en aktie för att få utdelning?

5. Tipps på bra sidor/screeners för att kolla bolagsdata och ETF - data så som utdelningar, estimat, vinsttillväxt etc.

6. Om preferensaktier, inlösen & varför hög utdelning utan tillväxt kan löna sig för en utdelningsinvesterare.

7. Några avslutande ord.1. Hur tänker jag kring portföljbolagen, skall vissa bolag bytas över tid och i så fall när och varför?
När jag skapade portföljen så har jag försökt hitta stora och stabila bolag med lång historik. Tag exempelvis Atlas Copco, det grundades 1873 och har alltså funnits i ett "par år" och kommer högst troligt finnas "ett par år till".

Således har jag bara köpt bolag som jag är övertygad om finns kvar om 30 år eller mer. De flesta bolag jag äger har funnits under väldigt många år och har produkter eller tjänster som jag bedömer alltid kommer efterfrågas. Ta exempelvis Axfood, vi lär ju behöva mat om 30 år också.

Eller tag exempelvis Alfa Laval grundad år 1883. Sedan dess har man tillverkat bland annat pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer till industrin och vi har alltid haft ett behov av dessa typer av produkter. Visst har behovet minskat under lågkonjunkturer men för eller senare behöver man byta ut, bygga ut eller förnya anläggningar så över tid kommer det alltid finnas en efterfrågan på sådana här saker. Därför gör jag bedömningen att mänskligheten även om 30 år kommer behöva dessa typer av produkter. Då känns ett sådant här bolag mycket tryggt för en långsiktig portfölj.

Jag har alltså tänkt mycket långsiktigt och därför har jag undvikit bolag som på sikt har en mer osäker framtid. Just nu de närmaste åren hade säkert gått att avkasta mycket via olika typer av konsultbolag men trotts att jag har denna uppfattningen så har jag stått över investeringar i dessa typer av bolag just för att jag inte är säker på om specifika bolag inom denna branch finns kvar om 30 år. Därför tänker jag att de bolag jag valt för "alltid" skall ingå i portföljen, detta är grundtanken! Sen kan ju saker alltid hända och när bör man då sälja ett bolag som utvecklas dåligt?

Med min strategi anser jag att man bör sälja under följande omständigheter.

Bolagets produkter eller tjänster har spelat ut sin roll i tiden och bolaget verkar inte kunna skapa nya produkter eller tjänster som efterfrågas.

Tag exemplet Eniro, så länge telefonkatalogen existerade gick bolaget okey men nu har samhället förändrats, nummer, adresser och kartor hittar vi nu mera på nätet eller i vår GPS och vi behöver inte längre bläddra i telefonkatalogen eller skriva ut kartor. Bolaget lär nu inte ha många år kvar till konkurs om inget drastiskt görs.

Här är ett perfekt exempel på hur ett bolag som haft en produkt eller tjänst som spelat ut sin roll tack vare teknikutvecklingen, dessutom har man inte lyckas slå om mot andra produkter eller tjänster som efterfrågas. Skulle detta ske med ett portföljbolag så bör det säljas.

Politiker har kraftigt ändrat förutsättningen för ett bolag så att dess framtida vinster starkt begränsas. Förändringen skall vara bestående över tid.

Perfekt exempel är den diskussion som nu förs kring vinsttak i välfärden/hälsoföretag. Skulle detta bli verklighet och man äger hälsoföretag så skulle detta kunna vara en anledning till att sälja.

Ett bolag knoppas av och nya aktier ges ut i det nya bolaget!

Det här är inget som per automatik måste vara dåligt och således medföra att man säljer det nya avknoppade bolaget. Här får man ta reda på varför bolaget knoppats av och vilken del det berör innan man tar beslut om sälj eller inte. Förhoppningsvis så gör ju bolaget detta för att öka lönsamheten i dels det avknoppade grundbolaget men dels i det nya. Således kan det vara positivt men man behöver ändå ta sig en funderare på det hela. Kolla gärna upp vilken utdelning som föreslås i det nya och gamla bolaget, hur ser utdelningsstrategin ut för respektive bolag och hur blir riskfördelningen.

När jag själv köpt in bolagen så har jag valt sådana som har en bred verksamhet och många olika produkter eller tjänster och som gärna beröra flera olika branscher. Skulle det nu bli så att det nya eller gamla bolag endast har ett fåtal produkter eller tjänster riktade till en viss branch så kan detta medföra mycket högre risk för placeringen och detta är det främsta skälet jag ser för att man eventuellt skulle vilja sälja. 

Sen givet som utdelningsinvesterare, skulle det nya bolaget inte dela ut, ja då åker rätt ur portföljen.

Ett bolag konkurreras ut av fler andra bolag och dessa förändringar ser ut att bli bestående över lång tid = sälj.

Tiden och teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen har ändrat människors behov av ett bolags tjänster eller produkter och denna trend verkar bli bestående = sälj. 

Vad som anses vara viktigt, önskvärt, rätt, gott och hälsosamt etc ändras över tid. Många investerare gillar bolag så som Coca cola och MC Donalds men frågan är om dessa typer av bolag verkligen är de rätta att äga kommande 30 år då världen verkar röra sig mot ett större hälsomedvetande. Vi ser länder så som Danmark som inför skatter på transfetter och vi hör från andra håll hur det diskuteras att införa sockerskatt. Visst har bolag som Coco cola och MC Donalds gått fantastiskt bra under föregående 30 år men frågan framtiden är lika ljus som historien.

På samma sätt tänker jag kring tobaksbolag så som exempelvis Swedish match. Fram tills sent 90-tal kändes det som att minst hälften av Sveriges befolkning rökte och det är klart att med en så stor kundgrupp så är det inte svårt att tjäna pengar. Förutsättningarna har dock ändrats och och vi vet nu att rökning är mycket skadligt, därtill har lagar tillkommit som förbjudit rökning inomhus. Ser det då ut som att dessa typer av bolag har framtiden för sig? Nej, knappast. Därför blir rekommendationen att om marknadsförutsättningarna på detta sätt eller liknande ändras så bör man sälja.

Bolaget ändrar kraftigt sin utdelningspolicy till det sämre så att utdelningen under en lång period sänks eller helt ställs in.

Här får man inte vara allt för fyrkantig för jag tycker inte man skall sälja om ett specifikt bolag sänker eller ställer in utdelningen under ett eller ett par år om man gör det av goda skäl, tex för att använda pengarna till investeringar. Jag tycker heller inte man skall sälja av ett bolag bara för att man sänker utdelningen i sambanden med en recession i världsekonomin. De flesta bolag är mer eller mindre cykliska och det är helt naturligt att vissa bolag under finanskriser måste sänka sin utdelning då vinsten blivit lägre på grund av minskad efterfrågan av produkter och tjänster. Innan man tar beslut om att sälj måste man därför veta varför bolaget sänkt, beror det på världsekonomin eller bolaget i sig självt och verkar lägre utdelningar bli bestående under en lång period?

Bolagets framtid ser negativ ut under en lång tid framöver. Vinster, omsättning och/eller vinstmarginal har under flera år minskat. Bolagets skuldsättning har löpande ökat.
 
Ja om så har skett under en 5 årsperiod utan att världsekonomin befinner sig i recession och om framtiden dessutom ser negativ ut för bolaget så skulle detta kunna vara en anledning till att sälja. Man behöver då ha lite koll på varför bolaget går sämre, är det rent bolagsspecifika orsaker så bör man nog fundera på en försäljning men om det finns andra förklaringar så som stigande räntor eller annat så bör man inte förhasta sig. Tag som exempel ett fastighetsbolag, går räntorna upp snabbt och kraftigt så ökar bolagets finansieringskostnader och således minskar vinsten. Att utdelningarna i ett sådant läge sänks kan jag acceptera och om bolaget är välskött och inte har för hög skuldsättning så tycker jag inte detta är anledning till att sälja. Räntor rör sig upp och ner i förhållande till konjunktur och förr eller senare vänder de ner igen och när så väl sker bör fastighetsbolagets vinster kunna öka igen och således även utdelningen.

Det finns naturligtvis flera anledningar till att sälja men jag måste begränsa mig här. Det viktigaste jag vill påpeka i alla fall är att inte sälja i panik bara för att ett enskilt bolag går lite sämre under en kortare period. Ha is i magen och tag reda på vad det är som orsakar den försämrade utvecklingen i bolaget innan du tar beslut om att byta ut bolaget eller inte.   

2. Portföljens aktuella status 2017-05-21 och vilka planer jag har inför framtiden
Då jag tidigare i serien har skrivit om mina idéer med viktning per värdepapper så tänker jag inte skriva något om det här men jag tänker i alla fall lägga in en illustration över hur fördelningen ser ut när detta skrivs. Nedan tabell visar hur mycket av totalt kapital som ligger i respektive värdepapper vid ovan datum och samtidigt så visar jag till höger om detta hur stor andel av min totala utdelning jag får från respektive värdepapper.


Den här fördelningen känner jag mig väldigt nöjd med för tillfället. Medelvärdet för marknadsvärdet per VP är 2,4% där lägsta innehav står för 0,7% av portföljens totala värde och högsta för 4,2%. Detta tycker jag känns som en väldigt bra riskspridning.

Kollar man då på hur utdelningen är fördelad från respektive värdepapper så är jag även här mycket nöjd. De som sticker ut lite är PCN och AMLP och således när utdelning skall återinvesteras så behöver man inte fokusera på just dessa två.

Nästa steg är branschföreningen, denna ser nu ut så här.Även denna är jag för tillfället nöjd med men inför framtiden har jag några justeringar som jag vill göra. Exakt när dessa skall göras har jag inte bestämt mig för men det är i nuläget inget akut utan det rör sig om en förändring först om några år och då över tid.

3. Följande vill jag ändra på in framtiden

När jag skapade portföljen så var det oro över de europeiska bankerna och även om just de svenska bankerna egentligen var de mest stabila i hela Europa så backade dessa kraftigt och jag kunde inte motstå att gå in på en väldigt fin yield. Därför har jag här överviktat något i banker mot vad jag skulle vilja ha.

I nu läget har jag ca 12% i banker och är för tillfället nöjd med detta men på sikt vill jag minska några procent här. Skulle kunna vara nöjd med ca 7-10% i banker. I första hand kommer jag göra mig av med eller minska i SEB.

Sen skulle jag även vilja öka i läkemedel/hälsobolag och här tänker jag då främst på en ökning i Jonson Jonson.

När det gäller läkemedelsbolag vill jag undvika rena forskningsbolag då jag tycker dessa har för hög risk, helst väljer jag bolag som likt Jonson och Jonson har en bred produktgrupp och där man inte bara tillverkar receptbelagda mediciner utan även har hälsoprylar så som munskölj, plåster, tandborstar, tandtråd med mera.

Jag skulle också vilja öka en hel del i fastigheter.

Jag gillar fastighetsinvesteringar väldigt mycket och skulle egentligen vilja ha en viktning på ca 10-15% men då jag drog i gång portföljen 2016 så var räntan historiskt låg och allt talade för en kommande räntehöjning och då högre ränta medför högre förvaltningskostnader för fastighetsbolagen så innebär detta lägre vinst och således tror jag inte att fastighetsinvesteringar kommer gå jätte bra kommande åren 2017 och framåt. Därför har jag medvetet valt att vikta fastigheter lägre än vad jag hade önskat. När väl situationen ser bättre ut för fastighetsbolagen vill jag öka upp viktningen här och detta gör jag dels genom att öka i befintliga fastighetsbolag men eventuellt skulle det behövas tas in något mer bolag för att fördela risken. Castellum är min absoluta favorit och om Wallenstam kommer ner lite i kurs och får en högre direktavkastning så skulle jag gärna gå in i detta bolag också.

I övrigt så känner jag mig nöjd men skulle kunna tänka mig ha lite mer i bygg.

Byggbolag har verkligen kommande år framför sig så av den aspekten skulle man kunna ha betydligt mer här men samtidigt så är de väldigt konjunkturkänsliga så därför vill jag ändå inte ha för mycket. Ökar jag i bygg så ökar jag först och främst i Skanska, jag gillar detta bolag då de har mycket internationell byggverksamhet och är således inte enbart är beroende av den svenska konjunkturen. Har även funderat lite på NCC och detta skulle kunna vara ett bolag att ta in men prioriterade Skanska först då NCC har betydligt mindre internationella uppdrag än vad Skanska har.

Hur ser då valutafördelningen ut i portföljen? Jo per 2017-05-21 ser det ut som följer.Här hade jag tänkt mig äga runt ca 70% värdepapper i Svensk valuta, tyvärr så har jag här övertrasserat det målet en del. Jag hade helt enkelt svårt att begränsa mig då jag hittade många fina utländska bolag som jag inte lyckades motstå. Nu är det ju inte jätte många procent över målet och således är det ingen panik att åtgärda men jag har nyligen hittat en svag punkt i portföljen som jag tidigare inte tänkt på och här följer denna.


Vad är det då tabellen visar? Jo den vänstra kolumnen visar hur mycket av portföljens utdelning som kommer i respektive angiven valuta medans den högra visar hur stor andel av det totala portföljvärdet som ligger i olika valutor.

När jag sammanställde detta blev jag lite förvånad faktiskt och är lite "rädd" att jag nu skeetit i det blå...

Jag konstaterar att jag äger 35,8% i utländsk valuta och här var målet max 30%, över, men ingen katastrof.

Vad jag däremot nu uppmärksammade som är mer alarmerande är att jag får 45,1% av portföljens totala utdelning från värdepapper i annan valuta än SEK. Det är nästan hälften av portföljens totala utdelningar och det känns väldigt mycket. Nu är det inte så att jag är rädd för att äga annan valuta för jag vet att valutarörelser tenderar att jämna ut sig över tid och jag har inte tänkt at sälja av portföljen så av den orsaken spelar det ingen roll men däremot så inser jag att portföljens utdelning är väldigt beroende av svenska kronans utveckling mot de andra valutorna. Mitt mål är att leva av utdelningen och om nu svenska kronan skulle utvecklas ofördelaktig mot de andra valutorna så kommer det göra att när pengarna väl växlas in till SEK så kommer min totala utdelning bli betydligt lägre. När så mycket som 45% av utdelningen kommer i annan valuta kan detta få konsekvenser för möjligheten att leva av utdelningen.

I dagsläget får jag 116 631 i utdelning från utländska bolag.

Låt anta att svenska kronan stärks mot de andra valutorna med 50%

Då innebär detta att jag endast har 58 315 kr kvar av utdelningen från utländska bolag. Per månad skulle detta medföra 4 860 kr mindre att leva för.

Hur påverkar då detta möjligheten till frihet, att inte behöva jobba?

Låt kolla på detta.

Från 2020 så är min prognos att jag skall ha 226 488 i utdelning från portföljen om man räknat bort ISK/KF skatt och ränta för aktielån. Per månad blir detta 18 874 kr.

Om vi nu tänker oss svenska kronan stärks mot de andra portföljvalutorna med 50% så får jag då 4860 kr mindre att leva för per månad.

18 874 - 4860 = 14 014 kr

Alltså har jag då 14 014 kr att leva för och då jag behöver 15 500 kr per månad för att täcka alla mina kostnader så går inte längre kalkylen i hop.

Alltså har jag eventuellt skeetit i det blå här, jag har helt enkelt valt för mycket utländska bolag ur denna aspekt. Förvisso så har jag gjort ett medvetet val där jag plockat in utländska VP till portföljen med hög direktavkastning. Resonemanget har varit som följer:

Jag vill ha hög direktavkastning från utländska bolag för att det skall vara värt att lägga valutaväxlingsavgifter och för att det skall vara värt att lägga ut för utländsk källskatt.

Jag vill ha hög direktavkastning från utländska bolag för att i de fall då jag använder lånade pengar ändå kunna göra ett arbitrage på förhållandet mellan utdelning och räntekostnad trotts att svenska kronan utvecklas ofördelaktigt mot aktuell valuta. 

Därtill har jag också ansett att jag har kunnat få högre direktavkastning i förhållande till risk genom att investera i amerikanska högutdelande ETF,er mot att investera i Svenska enskilda högutdelande bolag. Så egentligen borde jag inte vara förvånad, jag vet att jag har valt många högutdelande ETFer i USA och att jag istället fokuserat på enskilda bolag i Sverige med en något lägre utdelning och högre utdelningstillväxt. Således har det varit en medveten strategi och hade det funnits högutdelande ETF,er i Sverige så hade jag gärna valt dessa istället men här är utbudet mycket dåligt. Vad som dock ändå förvånade mig var att så stor del av portföljens totala utdelning som 45% kommer från utländska bolag. Därför kommer ett långsiktigt mål vara att procentuellt minska den del av utdelningen som kommer i utländsk valuta. Tills vidare kommer jag testa mig fram och se några år hur valutakurser påverkar utdelningen i svenska kronor mätt. Det skall mycket till om svenska kronan skall stiga 50% mot alla andra portföljvalutor och en viss kronförstärkning klarar jag ändå utan att det äventyrar möjligheten att leva av utdelningen.

4. När behöver du äga en aktie för att få utdelning?

För att få utdelning krävs att man köper aktien innan EX-dagen.

EX-dagen är den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning. Om EX-dagen är den 1 April så måste du ha köpt aktien senast 31 Mars för att få rätt till utdelningen. Skulle 31 Mars vara en helgdag så måste man alltså ha köpt aktien den senaste bankdagen innan den 1 April.

När det gäller Nordiska aktier så hittar man lättast uppgifter på detta detta via Avanza. Gå in på deras sida, sök upp den aktie du är intresserad och skrolla sen ner på sidan så finner du informationen. Här följer ett exempel på hur det kan se ut på deras hemsida, bilden gäller Tele 2.


Här har Avanza gjort det väldigt tydligt, det går verkligen inte att missförstå. Kollar vi på 2017 års utdelning så är EX-dagen som jag tidigare pratade om alltså 2017-05-10 och du måste således köpa aktien senast dagen innan för att få utdelningen vilket blir 2017-05-09.

När det gäller utländska aktier så blir det på grund av annat språk så klart andra begrepp att ha koll på. Nedan följer en bild på utdelningen i Global x superdividend ETF (SDIV).På engelska har vi alltså följande begrepp att ha koll på.
EX-date, Record date och Payable date.

Payable date är som det låter helt enkelt den dag då utdelningen betalas ut.

Ex-date motsvarar vår EX-dag. Tittar vi på översta raden 2017 ser vi att EX-date är 2017-02-01 (svenskt datum sätt). Detta innebär att vi måste köpa SDIV senast dagen innan (alltså 2017-01-31) för att få tillgång till denna utdelning.

"The ex-dividend date is the date that the company has designated as the first day of trading in which the shares trade without the right to the dividend"

Detta är det som du behöver ha koll på men jag kan också nämna vad record date är men detta är egentligen överkurs.

Record date motsvarar vad vi på svenska kallar avstämningsdagen och detta är den dagen då du skall finnas med i företagets böcker som aktieägare för att få utdelning. Dock är det så att själva transaktionen efter ett köp/sälj tar tre dagar så det hjälper inte att köpa aktien på avstämningsdagen/record date för att få utdelningen utan man måste köpa aktien tre dagar innan detta datum. DVS du måste köpa den dagen innan EX-dagen för att få utdelningen. Jag tar följande exempel.

Kollar vi på tabellen ovan (översta raden 2017) så kan vi där avläsa att record date är 2017-02-03 och att Ex-date är 2017-02-01. För att få utdelningen vet vi att vi måste köpa aktien dagen före EX-date vilket blir 2017-01-31. Nu ser vi tydligt att detta infaller 3 dagar före avstämningsdagen/record date.

Ovan är egentligen inget man som sagt behöver ha koll på, det viktigaste är att man vet att man måste köpa aktien dagen före EX-date för att få utdelningen och denna information finns lätt tillgänglig via din bank eller på respektive bolag eller ETF,s hemsida.

Alltså om du undrar när du måste köpa för att få utdelning så kolla bara efter EX-date och se till att köpa minst 1 dag före detta datum.

När det gäller att sälja en aktie så är det så att om du säljer före EX-date så får du inte ta del av utdelningen men om du däremot säljer på EX-date eller efter så får du ta del av utdelningen. 

5. Tipps på bra sidor/screeners för att kolla bolagsdata och ETF - data så som utdelningar, estimat, vinsttillväxt etc.

När man börjar kolla efter bolag och ETF-uppgifter så som exempelvis historiska utdelningar med mera så kan det vara lite av en djungel att hitta rätt. Här tänkte jag presentera några sidor som jag använder som hjälpmedel i mina investeringar.

Självklart kan man finna mycket information på respektive bolags/ETF,s hemsida men ibland är informationen svår att hitta där och då kan det vara lättare att kolla på andra sidor.

Börsdata
https://borsdata.se/

Sveriges bästa Screener för att hitta Nordiska bolag, jätte bra om man exempelvis vill kolla historisk utdelning för att få fram utdelningstillväxten hos en aktie. Börsdata justerar för splittar och liknande så då skall utdelningen stämma. (Avanza gör detta endast för de senaste två åren). Går att kolla alla möjliga Nyckeltal, stor del av sidan är gratis men inte allt.

4-traders
http://www.4-traders.com/

Bra sida om man vill kolla utländska bolag som ej finns hos Börsdata. Har många nyckeltal.

Financial times
https://markets.ft.com/data

Inte världens bästa sida men helt okey om man vill hitta uppgifter on utländska bolag

Longrundata
http://longrundata.com/

Bra sida för att kolla utdelningshistorik och utdelningstillväxt på utländska bolag.

Morningstar.com
http://www.morningstar.com/

Använder sidan för att kolla in bolag och ETF,er. Många nyckeltal dock endast 5 års utdelningshistorik

Morningstar.se
http://www.morningstar.se/

Bästa sidan på nätet för att kolla vanliga fonder som säljs i Sverige, dock saknas ETF,er.

Dividend.com
http://www.dividend.com/

Bästa sidan om man vill kolla utdelningshistorik både för aktiebolag och för ETF,er. Visar väldigt många år bakåt. Dock är ej alla uppgifter på sidan gratis men mycket går att se utan att betala.

ETFdb
http://etfdb.com/etfs/

Okey sida för att söka efter ETF,er. Man skriver in förkortningen för ETF,en i sökrutan och får sen upp info. Dock fungerar det ej att söka ETF,er efter olika kategorier.

ETF Sverige
http://www.etfsverige.se/

Bra sida om man vill söka ETF,er efter kategori, exempelvis kan man söka efter utdelande ETF,er eller ETF,er från olika länder etc.

Nasdaq omx Nordic
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etf

Bra sida för att se samtliga ETF,er som finns utgivna i Sverige och då i SEK. Om man väljer någon av dessa så skall man slippa utländsk källskatt. I vissa fall finns ETF,erna utgivna i flera valutor på olika börser. Äger ETF,erna bolag utanför Sverige medför detta således en viss valutarisk mot kronan ,så bara för att de är utgivna i SEK innebär inte detta per automatik att man slipper ifrån valutarisken. ETF,er så som exempelvis xact omxs30 placerar enbart i svensk bolag, här slipper man således valutarisken.

Använder även http://www.nasdaqomxnordic.com/ om jag vill kolla efter lång utdelningshistorik. Dock så har jag uppfattat det som att sidan ej justerar för aktiehändelser så som exempelvis splittar. Detta innebär att informationen inte blir helt relevant om man vill kolla historisk utdelningstillväxt och direktavkastning. Brukar använda den som en sista lösning om jag inte lyckats hitta information som justerar för splittar etc.

Db X-trackers ETF,s
https://etf.deutscheam.com/GLOBAL/SWE/Entry

Detta är en ETF-utgivare (Deutsche Asset Management), det här är en bland det större aktörerna på ETF,er i Europa och de har flera ETF,er utgivna i Sverige och i SEK. Okey sida för att söka efter ETF,er men med nakdek då att man bara ser just deras egna.

Dividend Aristocrat list via www.simplysafedividends.com
http://www.simplysafedividends.com/dividend-aristocrats/

En dividend Aristocrat är ett amerikanskt (USA) bolag som höjt utdelningen varje år i minst 25 år på raken. Här kan man få väldigt många bra tipps som utdelningsfokuserad investerare. Rekommenderas starkt att kolla på denna sida.  

Marcus hernhag - blogg (http://hernhag.se/)
http://hernhag.se/tidlosa-rad-om-borsen-och-aktier/stabilaste-utdelningsaktierna/

På denna länk ger aktieskribenten Marcus Hernhag mkt information om Sveriges stabilaste utdelningsaktier. Ovärderlig lista som utdelningsinvesterare.

Withholding Tax Service (via ETFT Rusell)
http://www.ftse.com/products/indices/withholding-tax-service

Mycket bra sida för att kolla hur mycket källskatt ett specifikt land tar ut. Dock kan det finnas speciella skatteavtal mellan Sverige och aktuellt land men denna tabell ger i alla fall en ungefärlig bild av hur skattesituationen ser ut. Jag väljer förvisso inte bolag på grund av skatteskäl men här kan man ändå se vilka länder där man slipper källskatt och vilka länder där man får lägre skatt. Äger man via KF så får man förvisso skatten åter men det är ändå skönt att slippa lägga ut för det tar ca 3 år att få pengarna åter. (Avanza, Nordnet)

10 year treasury yield chart (via google)
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=10+year+treasury+yield+chart&spf=1

Den här grafen visar hur den långa räntan i USA rör sig, detta påverkar starkt aktiemarknaden och generellt gäller att snabbt och kraftigt stigande långräntor ger en nedåtgående börs. Kan vara bra att ha koll på hur räntan rör sig i USA då det avgör våra svenska räntor också. Exempelvis är stigande långräntor inte bra för utvecklingen i långa räntefonder/obligationsfonder eller för preferensaktier.

Investing.com (svenska sidan)
https://se.investing.com/indices/omx-stockholm-30

Vill du göra teknisk analys med ett gratis "program" så är Investing en bra sida. Använder den också till att kolla realtidskurser när jag handlar utländska aktier. Här går att se kurser sekund för sekund. När man handlar hos Avanza och köper utländska aktier så är kursen fördröjd i 20 minuter. Kollar du priset på Investing får du ett mera exakt pris i stunden än hos Avanza. Dock är det realtidsuppdatering hos Avanza när det gäller Nordiska bolag.

ProRealTime - Program för teknisk analys (gratis)
https://www.prorealtime.com/en/

Här är bästa gratissidan/programmet för att göra teknisk analys, många funktioner är gratis och skall man inte daytrada så behöver man inte ha betalversionen. Dessutom sparas dina inställningar via Cookies så du behöver inte ändra inställningar hela tiden som du exempelvis får göra hos Investing och Tradingview.

Gratis aktie Screener via Finviz
http://finviz.com/screener.ashx

Kolla när ett bolag delar ut via Amiretrade
https://research.tdameritrade.com/grid/public/research/stocks/calendar?symbol=BNS

Hitta dividend champions via Drip Investing
http://www.dripinvesting.org/Tools/Tools.asp

En dividend champion är en aktie som hölj utdelningen varje år i 25 år eller mer, väldigt bra till en utdelningsfokuserad portfölj.

Kolla estimat på framtida vinster, utdelning m.m (Sme direkt)
http://sme.direkt.se/

Det här är en sida som sammanställer de bedömningar som aktieanalytiker gör. Utifrån detta sätter man estimat för bolagets framtida vinster, utdelning, omsättning med mera. Bra sida om man vill skapa sig en uppfattning om hur stor nästa utdelning kan tänkas bli.

Nedan följer länkar till några verktyg byggda av bloggare som jag tycker är bra.

Direktavkastning, utdelningstillväxt och inflation
http://danielinvesterar.blogspot.se/p/table.html

Jämför företag A och B, se hur skillnaden blir beroende på vilken direktavkastning man går in på i respektive bolag samt vilken utdelningstillväxt som man kan få i respektive bolag.

Utdelningsseglaren visar flera svenska Preferensaktier och när dessa kan lösas in
https://utdelningsseglaren.blogspot.se/p/preferensaktier.html

Jag köper aldrig en preferensaktie som kan lösas in under den kursen som jag köpt på, skulle bolaget få för sig att lösa in denna aktie under mitt inköpspris så blir det en förlustaffär.

6. Om preferensaktier, inlösen & varför hög utdelning utan tillväxt kan löna sig för en utdelningsinvesterare.

Det finns stamaktier och så finns det preferensaktier, en av skillnaderna är att preffar har en på förhand bestämd utdelning som brukar var den samma över tid. Eftersom preferensaktien inte kan få höjd utdelning så kan man heller inte förvänta sig någon långsiktig uthållig kursuppgång. 

Det spelar alltså ingen roll om företaget gör allt högre vinst år efter år för trotts att man höjer utdelningen på stamaktien så kommer utdelningen på preffen inte höjas.

När detta skrivs så har jag bestämt mig för att jag inte vill ha mer än 5% i preffar då det inte ger utdelningstillväxt eller kurstillväxt. Vad som dock är positivt med preffar är att de har en betydligt högre direktavkastning än bolagets stamaktier. Jag äger själv både Akelius och Klövern preferensaktie och har här en direktavkastning på 6,3 % respektive 7,3 %. Därför tycker jag man kan komplimentera portföljen lite med dessa typer av aktier för att på så sätt få upp portföljens direktavkastning och således erhålla högre utdelning.

Preferensaktier påverkas till en liten del av hur det går för företaget men kursen har mer att göra med det aktuella ränteläget än vad det har att göra för hur det går för bolaget just nu. Generellt gäller att stiger räntan snabbt och mycket så pressas kurserna i preferensaktierna och på samma sätt gäller att om räntan faller mycket och snabbt ja då bör dessa aktietyper stiga.

Undrar man mer över hur det här fungerar med prissättning av preffar så har jag skrivit ett tidigare inlägg om detta, se länken nedan: http://fonderingar.blogspot.se/2016/01/preferensaktier-och-prissattning.html

Sen finns det andra saker som skiljer också, en sådan är att ägarna av preferensaktierna har företräde till utdelningen före stamaktieägarna. Bolaget får alltså inte ställa in utdelningen till preffägarna innan man först ställt in utdelningen till stamaktieägarna. Vidare så har många bolag regeln att om man ställer in utdelningen till preferensaktieägarna så skall dessa kompenseras med en ränta för den inställda utdelningen.

Ytterligare en sak som skiljer är att preffägarna har företräde till kvarstående kapital i bolaget vid en konkurs. Företrädet gäller mot de som äger stamaktien. Vid en första anblick kan detta kännas tryggt men jag ger inte mycket för denna garanti. Har ett bolag väl gått i konkurs så finns det noll eller mycket lite värde kvar i bolaget och då lär man inte få ut ett öre oavsett. Dessutom så skall man veta om att det att det finns en lång lista av fordringsägare som skall erhålla pengar före aktieägarna, exempelvis banker och leverantörer, således är denna trygghet en falsk trygghet.

Vad som är viktigt att känna till när man köper preferensaktier är att bolagen får tvångsinlösa aktierna till en specifik kurs om de vill. Nedan lägger jag in en tabell om detta som jag själv har gjort under år 2016. Kollar vi på Akelius kan vi se att bolaget får lov att tvångsinlösa din aktie först till kurs 375 kr, sen till 345 kr och slutligen till 330 kr. Detta innebär att om du köper aktien för 340 kr så har bolaget rätt att efter år 2024 lösa in aktien till 330 kr. Skulle bolaget år 2025 bestämma sig för att lösa in aktien för 330 kr så får du förvisso ersättning för detta men har du då lagt 340 kr per aktie så gör du en förlust och här har du inget att sätta emot. Vill bolaget lösa in dina aktier så har de enligt villkoren full rätt till detta. Därför köper jag personligen aldrig en preff vars aktuella kurs ligger över inlösenskursen.

Uppgifterna är inhämtade 2016-12-07.
AktieInlösen & villkor
A group of retail500 kr
Akelius375 kr till maj 2019, sedan 345 kr. Efter år 2024 330
ALM Equity120 kr
Amasten350
Balder350
Concent95, inlösen när som helst efter 1 jan 2017
Corem250
Eniro480, inställd utdelning pga. kris i bolaget
Fastpartner350
Ferronordic1 200 kr
Footway120 till juni 2017, därefter 110 kr till juni 2019, sen 105
Genova130 kr till nov 2025, sen 110
Hancap50 kr, kan lösas in om 2-5 år om aktien noteras
Heimstaden375 kr fram 2025-05-10, sen 330
Hemfosa211,25. Efter nov 2019 195 kr. Efter nov 2024 då 178,75 kr
Högkullen384 kr till juni 2017. 352 kr till juni 2018. 336 fån juni 2018
Från 2020-07-25 höjs utdelningen med 3,2 kr per år och blir 36,8 kr efter 2023-07-23
K2A325
Klövern500
Oscar Prop350
Oscar prop B550. Inlösen kan ske på begäran av aktieägare, då 500 kr, möjligt 1-31 från & med år 2017
Pegroco115
Prime living115. Från 2019-10-11 höjs utdelningen 2 kr och inlösen till 125 kr.
Quarties prop120
Ratos2012,5 kr. Efter årsstämman 2017 då 1837,5 kr. Från 2018 höjs utdelningen till 120 kr
Real Holding350
sagax35
SAS600. Från feb år 2018 då 525 kr. Efter feb 2019 höjs utdelningen med 5 kr per år tills 75 kr.
Sdiptech120 kr till februari 2017. 110 kr till februari 2019. Sen 105 kr
Tobin Properties110. Från juni 220 då 130 kr.
Victoria Park325. Från år 2018 då 300 kr. Från år 2021 då 275 kr
Volati145 kr till maj 2020, 135 kr till & med år 2025, efter maj år 2025 då 125 kr


Notera att ofta är inlösenskursen upplagd så att den sänks upprepade tillfällen vid bestämda tidpunkter. Skall du köpa en preferensaktie rekommenderar jag att du kollar på bolagets hemsida vilka villkor som gäller.

Varför hög utdelning utan utdelningstillväxt kan löna sig för en utdelningsinvesterare.

Många är väldigt negativt inställda till preferensaktier eller till andra typer av placeringar med hög direktavkastning, troligtvis för att hög utdelning ofta brukar vara likställt men lägre framtida kurstillväxt och utdelningstillväxt samt att det i vissa fall kan finnas en risk för sänkt utdelning. (inte i preferensaktier). Dock jag tycker personligen inte man skall dissa alla placeringar med hög direktavkastning innan man först kollat på varför direktavkastningen är hög.

Beror det på att det går dåligt för bolaget?
Tror marknaden på en framtida sänkning eller är hela börsen ner så att alla bolag har fått högre direktavkastning?

Därtill tycker jag man bör fråga sig själv vad ens mål är och detta påverkas självklart av ens ålder. Vad är syftet? vill du leva på utdelningen nu eller vill du främst bygga portföljtillväxt för att i framtiden leva på utdelningen? Därför kommer jag här lägga in en tabell som kan vara bra att slänga ett öga på. Den visar klart och tydligt fördelar respektive nackdelar med investeringar i preferensaktier respektive stamaktier.

Som ni säkert vet så är jag en utdelningsinvesterare, det som är av största vikt för mig det är hur mycket årlig utdelning jag får och hur mycket denna växer per år. Min idé är att jag kommer skicka vidare portföljen till min arvtagare den dagen jag kastar in handduken. Jag kommer alltså inte använda upp mitt kapital innan jag dör och således är det alltså egentligen helt ointressant hur portföljvärdet utvecklar sig från tid till annan, så länge jag får min utdelning och så länge jag får en viss tillväxt av denna så är jag nöjd och detta oavsett hur portföljvärdet står. Jag vet att jag inte blir lyckligare bara för att det står 5, 10 eller 20 miljoner i portföljsaldo, det är helt oviktigt. Det viktiga är att utdelningen täcker mina årliga levnadskostnader och att jag får viss tillväxt av denna så att det kompenserar upp för inflationen. Visst, jag skall inte sticka under stolen med att det även är roligt att få lite kurstillväxt så att portföljvärdet ökar men som sagt detta är egentligen bara en bonus om så sker.

Här kommer tabellen jag själv gjort, förklarar den nedan.


Vad är det då vi ser? Jo den vänstra delen av tabellen visar en Investering i en stamaktie, ingångsvärde 100 000 till en direktavkastning om 3%. Jag räknar här med 5% utdelningstillväxt per år.

Den högra delen visar en investering i en preferensaktie, 100 000 investerat till en fast utdelning där man har 7 % direktavkastning.

Vad är då resultatet?

Först efter 19 år uppnår vi en yield on cost (utdelning mot ursprungligt investerat kapital) som är högre än de 7 % vi har fått från preferensaktien. För mig personligen hade detta inneburit att först när jag är 54 år så hade jag fått ut mer i utdelning per år via stamaktien än via preferensaktien.

Under de första 18 åren har man alltså fått mindre utdelning varje år om man hade valt stamaktien, först år 19 hade man börjat få mer i utdelning från stamaktien men för att ta igen all tidigare förlorad utdelning i stamaktien måste ytterligare 13 år gå innan man är ikapp total ackumulerad erhållen utdelning via preferensaktien.

Alltså först efter 32 år hade man fått mer total ackumulerad utdelning via stamaktien. För min del så hade jag då varit 67 år, således tycker jag själv att det är bra att ha en liten del av portföljen i högutdelande placeringar så som exempelvis preferensaktier eller vissa ETF, er så som exempelvis SDIV. Jag vill helt enkelt leva nu och inte sen när jag är 70 år!

Jag skulle rekommendera att man sätter sig ner och gör en sån här tabell och kollar vad som är mest lönsamt för ens egen del. Detta har självklart med åldern att göra. Är man 18 år och har hela livet på sig, ja då bör man fokusera på utdelningstillväxt för låg direktavkastning vid start men hög utdelningstillväxt kommer alltid över tid vara mer lönsamt än hög utdelning från start men ingen eller låg utdelningstillväxt. Dock skall man vara medveten om att det kan krävas väldigt många år för att utdelningsmässigt komma ikapp en högutdelare. (tar man hänsyn till kursutveckling blir resultatet annat, men nu tittar vi bara på utdelningen)

Är man 70 år och större delen av livet har passerat, ja då kanske man får mer glädje av sina pengar om man väljer placeringar som ger en hög och pålitlig utdelning kommande år än att satsa på bolag som ger mycket låg direktavkastning.

För min del som är runt 35 år så har jag valt att blanda lite. När detta skrivs har jag 21% av portföljen i placeringar som ger låg eller ingen utdelningstillväxt men som i gengäld har väldigt hög direktavkastning (6-9%). För resten av placeringarna förväntar  jag mig i snitt 5-10 % utdelningstillväxt per år men här är direktavkastningen istället 3-5%.

Visst skulle jag kunna öka utdelningen mycket om jag valde en mycket stor del av portföljen i preferensaktier eller andra högutdelare men nu har jag 262 000 i årliga utdelningar och det täcker väl mina levnadskostnader så då fokuserar jag hellre på att få lite högre kurstillväxt och utdelningstillväxt i portföljen än att krama ur de sista kronorna från portföljen via högutdelare.

Här följer en länk till min egen skapade Excell fil där man kan jämföra aktie A och Aktie B både vad gäller direktavkastning, utdelningstillväxt och kurstillväxt.

https://drive.google.com/file/d/0B420d_nFKBdwNWZ3OWptTFJSRFk/view

7. Några avslutande ord

Du själv och dina känslor är det största hotet mot din portfölj!

Akta dig för girighet och övertro på dig själv som placerare, detta får dig lätt att ta allt för hög risk som sen kan sluta illa!

Sprid riskerna - diversifiera, förr eller senare går du på en tabbe och detta oavsett hur mycket du än har analyserat ett bolag. Ingen kan veta något om framtiden, inte ens börsproffsen, se därför istället till att konkurs och kursslakt i enskilda bolag inte dödar en allt för stor del av portföljen. En konkurs i ett bolag där du har 50% av allt ditt kapital är förödande och går kanske aldrig att reparera. En konkurs där du har 5% placerat av allt kapital är över tid helt obetydligt för dig.

Akta dig för att agera på panikkänslor och rädsla, lyssna inte på domedagsprofetior om att världens börser kommer utplånas för all framtid. Även om börsen tagit stryk många gånger så har den alltid återhämtat sig inom några år, till och med efter en så stor kris som andra världskriget återhämtade sig börsen snabbt. Sälj därför inte i panik bara för att andra talar om världens undergång!

Placera aldrig någonsin pengar på börsen du behöver använda inom några år, skulle börsen vända ner och då måste sälja på botten av en konjunkturcykel så är det väldigt tråkigt.

Placera långsiktigt eller helst for life och var inte kortsiktig mer än endast i undantagsfall om bra läge skulle uppstå, och då är det verkligen bara i undantagsfall jag menar. Att hålla på att gå in och ur börsen för att skydda sitt kapital eller för att överavkasta index är inte hållbart. Tro mig jag har testat det så många gånger och det resulterar bara i förluster och dålig avkastning. Även om det kan vara jobbigt att se sitt kapital gå ner i värde under kommande finanskris så tycker jag inte att man skall sälja. Det är mycket bättre att rida ut krisen och vara fullinvesterad än att försöka plocka ut pengarna för att skydda dem. Du ska inte bara ta ut dem vid rätt tidpunkt utan du skall även plocka in dem igen exakt när det vänder och det är omöjligt. Ofta blir resultatet att du är med på större delen av nedgången, plockar ut pengarna och missar sedan större delen av uppgången.

Jag skulle till och med vill dra det så långt så att jag säger att största risken du kan utsätta din ekonomi för är att du säljer av din portfölj och ligger likvid under en längre period. Eller ännu värre att du ständigt säljer av och återköper för att undvika nedgångar. Det här beteendet kommer få stora negativa konsekvenser för din portfölj.

Bedöm inte din placeringsframgång på hur portföljens värde utvecklas från en dag till en annan eller från ett år till ett annat. Tittar du ständigt på ditt portföljsaldo kommer du pendla mellan att känna eufori till att känna panik, rädsla och i dessa negativa känslor kommer du få tankar om att du känner dig misslyckat som placerare. Välj istället en utdelningsfokuserad strategi och behåll ditt fokus över utdelningen. Välj bolag som ökar sin utdelning över tid och ha istället fokus på hur din utdelning utvecklas. Väljer du rätt bolag så skall du årligen kunna få en ökning av utdelning. Låt detta istället få vara ditt måttstock på hur det går med placeringarna.

Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta effekter är den starkaste kraften i universum och till saken hör att desto längre tid ditt kapital får jobba ostört åt dig desto kraftigare värdetillväxt kommer du få. Man kan se det som en snöboll som först bygger endast liten volym när man börjar rulla den men desto större den blir desto mer volym bygger den på kortare tid. På samma sätt fungerar det med dina investeringar. Desto mer pengar du får in på börsen och desto längre tid du låter dessa jobba ostört för dig desto bättre kapitaltillväxt kommer du få och även om det kan gå långsamt i början så kommer du få en extremt fin utväxling efter ett antal år när portföljen väl fått upp massa och momentum.Återinvestera gärna dina utdelningar under portföljens uppbyggnadsfas, detta ökar kraftigt tillväxten av portföljen. Målet är att du skall få så mycket utdelningar så att de täcker stora delar av dina levnadskostnader och när så har skett kan du upphöra med återinvestering om du önskar och istället leva av utdelningen men använd då inte mer av portföljen värde per år än vad du får i utdelning varje år!

Och slutligen ett sista råd, det absolut viktigaste av dem alla!

Att bli rik i sig självt får aldrig bli huvudmålet. Livet blir inte per automatik bättre bara för att du har 5, 10, eller 15 miljoner på kontot. Tro mig, jag känner mig inte lyckligare för att jag idag har mer pengar än igår utan lycka och glädje kommer inifrån.

Även om syftet med dina placeringar bör vara att bli ekonomiskt fri så är frihet alltid en känsla som kommer inifrån. Det är en tolkning och en upplevelse av verkligheten snarare än en faktisk konsekvens av verkligheten.

Pengar kommer och går men du har bara en kropp att bo i resten av livet så därför måste hälsa och välmående alltid komma först. Hade du som 18 åring fått en bil, bara en bil och att denna sen skulle hålla livet ut, ja då hade du fått vårda den extremt väl. På samma sätt måste vi tänka om våra kropp och våra själ då de är starkt sammanlänkade.

För mig är ekonomiskt oberoende endast ett delmål bland flera andra för att få ett bra liv där huvudmålet är att må bra, vara lycklig och få ett härligt berikande och gärna friskt liv!

Se därför till att dra det här med sparande och placeringar lagom långt. Att jämt spara undan varenda krona, snåla på allt, äta dålig mat och vänta på att livet skall börja sen är inte ett bra alternativ. Det finns egentligen inget sen, allt vi har är enbart olika sekvenser av nu.

Även om man kan ha det här som placeringar som ett intresse så finns det så mycket mer att uppleva i livet! Att ständigt tänka på sin portfölj, oroa sig, läsa ekonominyheter, analysera bolag och göra justeringar i portföljen kan lätt stressa dig och vi är inte anpassade för ett ständigt bombardemang av information och tankar. Därför tycker jag det är viktigt att begränsa den tid och den tankeverksamhet man lägger på sina investeringar.
Delmålet är att bli ekonomiskt oberoende så att man slipper jobba och på så vis kan leva ett friare liv men om man istället gör sin portfölj till ett nytt jobb så har man vunnit föga. Det är just därför jag rekommenderar en passiv investeringsstrategi där man alltid är fullinvesterad och där fokus ligger på utdelningar.

Att skapa god och hög tillväxt i portföljen kan förvisso vara kul men får aldrig bli huvudmålet, att sova gott om natten och vårda sin hälsa måste alltid vara viktigare. Idag har jag två kroniska sjukdomar, Ulcerös kolit och inflammatorisk ryggvärk och även om de har genetiska orsaker också så inser jag samtidigt att jag även skapad dessa genom stress och höga krav på mig själv. Nu spelar det ingen roll att jag miljoner på kontot för de här sjukdomarna går ändå inte att bota. Därför kan jag inte nog poängtera att det här med hälsa både fysisk och mental måste komma först. Jag kan lätt se hur jag många gånger pushat mig för långt när det gäller aktieanalyser och portföljhantering. Framförallt när det gäller den period då jag körde Day trading, detta var högst dåligt för min hälsa och har tyvärr starkt bidragit till min nu tilltagande ohälsa.

Som sagt nuet är det viktigaste vi har och också egentligen det enda vi har, att spendera 100% av energi och tid i nuet för att uppnå något i framtiden är helt enkelt inte rätt väg att gå för livet börjar inte sen, det är nu, och nu och hela tiden.

Att bara stanna upp andas, uppleva här och nu utan att tänka på allt man bör göra, placeringar, jobb, uppgifter etc är ofantligt viktigt för glädjen och harmonien i ditt liv och slutligen också för din hälsa.

Och att vara rik handlar om så mycket mer än vad du har på ditt bankkonto, det handlar istället om mjuka värden så som inre frid, harmoni, balans, acceptans och framförallt kärlek. Med rätt inställning till livet så skulle rent av en uteliggare kunna vare lyckligare än personen med 10 miljoner på kontot! 

Och sist, vad du tänker om dig själv är betydligt viktigare än vad andra tänker om dig!