fredag 1 juli 2016

Latour

Inledning hämtad från wikpedia 2016-07-01

Investmentaktiebolaget Latour grundades 1985 är ett svenskt investmentbolag som har både en börsportfölj och en industri- och handelsrörelse. Gustaf Douglas är genom förvaltningsbolaget Wasatornet största ägare i Latour. Investment AB Latour är bland annat största ägare i Assa Abloy och innehar en betydande aktiepost i Securitas.

Latour hette fram till 1987 AB Hevea. Företaget var under 1980-talet en del av Skrinetgruppen. År 1985 förvärvade Hevea bland annat 95 procent av Securitasgruppen. Samma år fick Hevea en ny huvudägare i familjen Douglas.

Följande bolag är helägda (2016-07-01)

Hultafors Group AB
Hultafors Group erbjuder produkter inom kategorierna yrkeskläder, skyddsskor, handverktyg, stegar och ställningar

Swegon AB
Swegon levererar komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärda energibesparingar för alla typer av byggnader. Swegons produkter ger den totala lösningen för det perfekta inomhusklimatet. Inklusive utländska försäljningsbolag har Swegon totalt 1800 anställda och omsätter drygt 3,5 miljader SEK

Nord-Lock AB
Nord-Lock Group är världsledande inom skruvsäkring. Med innovativa lösningar som killåsningsprodukter och Superbolt spännelement har Nord-Locks produkter bidragit till säkra och effektiva skruvförband i mer än 30 år för kunder inom samtliga större industrier. Kombinerat med teknisk expertis kan optimering av de mest krävande av applikationer genomföras              

Latour Industries AB
Latour Industries består av ett antal verksamhetsområden, som vart och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour. Den gemensamma nämnaren är att kunderna i huvudsak återfinns inom den tillverkande industrin.

Totalt sysselsatte industrirörelsen 2015 ca 4 500 personer med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.

Latours börsportfölj består av ett antal välkonsoliderade bolag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna och där röstandelen uppgår till minst 10 procent. Portföljen domineras av innehaven i Securitas, Assa Abloy och Sweco. I samtliga innehav är Latour huvudägare eller en av huvudägarna.

Börsportföljen
Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia,
Securitas, Sweco, Tomra, Troax
Övriga innehav
Förutom börsportföljen och industrirörelsen har Latour intressen i ett mindre antal onoterade aktier och andelar. De mest betydande är: Diamorph, Neuffer, Oxeon, Terratech 
Latours vision
Latour vision är att vara ett attraktivt val för långsiktiga investerare som önskar god avkastning. Latour skapar värden i sina innehav genom att vara en aktiv och långsiktig ägare, som med finansiell styrka och djupt industriellt kunnande bidrar till utveckling av företagen. Latours tre kärnvärden utförs av Långsiktighet, Affärsmässighet och Utveckling. 

Utdelningspolicy per 2016-07-01
Styrelsen i Investment AB Latour har för avsikt att dela ut erhållna utdelningar från portföljbolagen samt en andel av de helägda dotterbolagens resultat som bedöms rimlig med avseende på bolagens finansiella ställning, investeringsbehov, skattesituation och eventuella förvärv.

Latour B, om aktien                                                                                                              .

Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 39 kr vid datum 4 Januari 1999 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Yield on cost nedan baseras på total utdelning, dvs inklusive bonusutdelning. Utdelningstillväxten visar utvecklingen av ordinarie utdelning.

År             Utd ord    Utd med bonus    Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
1999      0,9                         2,307             N/A
2000      1,17                       3,000             30
2001      1,63                       4,179             39,3
2002      1,83   2,83             7,256             12,3   
2003      1,83   2,36             6,051              -      
2004       2                           5,128              9,3
2005       2                           5,128              -
2006       2,33                      5,974              16,5
2007       2,83                      7,256              21,4
2008       3,5                        8,974              23,7
2009       3,75                      9,615              7,1
2010       2,75                      7,333              -26,7
2011       3,75                      9,615              36,4
2012       4,50      6              15,384            20             
2013       5                           12,820            11,1
2014       5,5                        14,102            10
2015       6                           15,384            9,1

Under perioden 1999-2015 har vi haft möjlighet till maximalt 16 år av utdelningshöjningar. Latour har under denna period höjt utdelningen 13 år, haft 2 år av oförändrad utdelning samt sänkt utdelningen 1 år. Dvs 15 av 16 år har man haft höjd eller oförändrad utdelning.

Årlig utdelningstillväxt i snitt:                                                  12,59 %
Utdelningen på 0,9 kr har till & med 2015 växt:                       567 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                       139,506 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  8,206 %

Kursökning från 1999-01-04 (39)  till  2015-12-30 (311,7)       699,230 %
Kursökning i snitt per år:                                                          41,131 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             838,736 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                               49,337 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      16,6 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   83,4 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.
PS: att jag skriver ut så många decimaler beror på att det blir tydligare att läsa in hur mycket 100 000 skulle ha ökat under perioden. Exempelvis: Hade 100 000 kr investerats till kurs 39 kr 1999-01-04 så hade dessa 2015-12-30 ökat till 838,736%, kan även utläsas som att de ökat 838 736 kr. Alltså hade du detta datum investerat 100 000 i Latour B så hade du vid slutdatum haft 938 736 kr.

Största fall  i kursgrafen sedan år 2000 fram till 2016-07-01
2002-05-10   (69,67)   till   2003-03-31   (33,7)     - 51,6 %   Bear market
2007-06-04   (130)      till   2008-10-28   (51)        - 60,8 %   Bear market
2011-04-28   (150)      till   2011-09-23   (88,05)   - 41,3 %   Rekyl under bull trend
2015-11-09   (321,5)   till   2016-02-09   (253,2)   - 21,3 %   Rekyl under bull trend
2016-04-27   (354)   till   2016-06-27      (295,1)   - 16 %      Vet ej om detta blir botten

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-07-01
2016-04-27   (354)   till   2016-07-01   (319,2)  - 9,8 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum         Lägsta kurs  Utd ord/med bonus  Yield ord/med bonus
2003-03-31     (33,7)               1,83  /  2,36                 5,43   /   7,0        BBEAR     
2008-10-28     (51)                  3,5                               6,86                    BBEAR
2011-09-23     (88,05)             3,75                             4,25                    BBEAR
Snitt ovan 3 värden:                                                  5,51 %              

2016-02-09     (253,2)             6,75                             2,66                    RKUBT

BBEAR = botten under bear trend
RKUB =   Rekyl under bull trend

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utd ord/med bonus  Yield ord/med bonus
2002-05-10   (69,67)            1,83 / 2,83                     2,63 / 4,06             TBT
2007-06-04   (130)               2,83                               2,17                       TBT
2011-04-28   (150)               3,75                               2,5                         TBT
2015-11-09   (321,5)            6                                    1,87                       TFR
2016-04-27   (354)               6,75                               1,91                       TFR
Snitt ovan värden:                                                   2,22 %

TBT = toppen av bull trend
TFR = topp före rekyl, ej att betrakta som en trend pga längd & storlek på fall.

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            4,2 - 6,9 %   *
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         2,2 - 2,6 %   *

* Visar här bästa respektive sämsta direktavkastning man kunnat få under de tre största fallen som varit i Latour. DVS i samband med IT-kraschen, Finanskrisen samt fallet under år 2011.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2000 till och med 2016. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut. Nedan har jag bara räknat på ordinarie utdelning.

Utdelnings år    kurs dag innan  Ordinarie utd   Direktavkastning %
                            avskiljning
2000                     59,33                    1,17                    1,97                  
2001                     59                         1,63                    2,76
2002                     71,17                    1,83                    2,57
2003                     42                         1,83                    4,36
2004                     53                         2,00                    3,77
2005                     56,67                    2,00                    3,53
2006                     96                         2,33                    2,43
2007                     125,5                    2,83                    2,25
2008                     92,5                      3,50                    3,78
2009                     87                         3,75                    4,31
2010                     96                         2,75                    2,86
2011                     144                       3,75                    2,60
2012                     127,9                    4,50                    3,52
2013                     157,5                    5,00                    3,17
2014                     197,2                    5,50                    2,79
2015                     245,7                    6                         2,44
2016                     341                       6,75                    1,98
Snitt                                                                             2,85

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2000-2016
legat inom intervallet 2 - 4,4 %, snittet dessa år har varit 2,85 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-07-01
Kurs: 320,8      Utdelning för 2016: 6,75 kr     Direktavkastning: 2,10 %

Slutsats: Om man vill komma in i Latour till en historiskt sett hög direktavkastning så ser nuvarande läge inte så bra ut. Just nu är direktavkastningen (2016-07-01) 2,1%. Kollar man tabellen ovan så kan man se att endast vid två tillfällen sedan år 2000 så har direktavkastningen varit lägre än 2,1 %. Skulle man köpa in sig till 2,1 % direktavkastning och historien upprepar sig vad avser utdelningstillväxt på 12 % så innebär detta att du har 3,7 % yield efter 5 år. Efter 10 år 6,52 %.
När utdelningen är så pass låg så innebär detta att trotts bra utdelningstillväxt att det tar lång tid att komma upp i någon bra utdelningsnivå. Jag har idag köpt en position i Latour men efter denna insikt kommer jag vänta med att fylla på och dessutom kommer jag vikta Latour något mindre än övriga investmentbolag i portföljen. Dock väljer jag detta bolag främst av kursskäl, jag har stort fokus på höga utdelningar i portföljen i övrigt och därför kan det vara trevligt med ett bolag som skulle kunna ge lite mera kursökning än mina andra innehav.

Nedan visas en jämförelse mellan Latour samt, Industrivärden, Investor, Kinnevik, Öresund och omxs30. Kolla perioden 2000-01-01 till 2016-07-01. Samtliga investmentbolag har presterat bättre än omxs30. Latour är det bolag som gått bäst, endast Öresund kan konkurrera vad avser kursutveckling. Klicka för att förstora.

Jämförelse Latour och andra Investmentbolag


Nedan visas bild över historiska utdelningar

Latour hemsida

Kolla in via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar