torsdag 10 mars 2016

Vanguard REIT ETF (VNQ)

Typ av ETF:                           Indexfond som investerar eREIT,s, dvs fastighetsbolag
Ticker:                                    VNQ
Följer index:                           MSCI US REIT Index

Utdelning:                               JA, kvartalsvis
Yield: (vid kurs 79,7)             3,92 %   *

Valuta:                                    USD
Avgift:                                     0,12 % = mkt billigt

Fondens kapital:                     51,4 bil USD
Innehav 2016-03-10:               152 st
10 största innehav:                 Står för 37 % av portföljen
Största innehav:                     Simon proporty group inc 8,2 %
                          
Risk:                                        4 av 5
Största prisfall:                      2007-02-05 till 2009-03-02:   -77 %
                                                 2011-08-18 till 2011-10-03:   -25 %
                                                 2013-05-20 till 2013-09-19:   -20%
                                              * 2015-01-28 till 2016-02-11:   -21 %
                                              * Detta skrevs 2016-03-12

Startår:                                    Dec 2004
Start kurs Dec 2004:              49,41 USD
Kurs 2015-12-31:                   79,73 USD
Kursökning period ovan:      61,3 %
Kursökning i snitt per år:     ca 5,6


Så här skulle yield on cost sett ut om man köpt till kurs 49 USD
(öppningskurs Dec 2004 avrundad)

År     Utdelning   Yield on cost  Utd-tillväxt
2005   3,2040       6,53 %               NA       
2006   4,8810       9,96 %               52,3 %
2007   3,110         6,34 %               -36,3 %               
2008   3,0             6,12 %               -3,6 %
2009   1,9640       4 %                    -34,5 %
2010   1,8910       3,85 %               -3,7 %
2011   2,0500       4,18 %               8,4 %
2012   2,3430       4,78 %               14,3 %
2013   2,7910       5,69 %                19 %
2014   2,9190       5,95 %                4,6 %
2015   3,1240       6,37 %                7 %

Genomsnittlig yield on cost ovan år, beräknad på inköps kurs 49 USD:   5,8 %

Total värdeutveckling i genomsnitt per år, (utdelning + kurstillväxt): 11,4 %

Av totalavkastningen står kurstillväxten för: 49,1 %
Av totalavkastningen står utdelningen för: 50,9%

Utdelningstillväxt: NA, denna period kan man inte tala om någon egentlig utdelningstillväxt.

ETF beskrivning:
Detta är en ETF som följer MSCI US REIT Index. REIT = Real estate investment trust.

En REIT är ett bolag eller en investeringsfond vars syfte är att investera i fastigheter eller fastighetsobligationer eller andra fastighetsrelaterade krediter. En REIT är typiskt sett undantagen från inkomstskatt på vinster. Istället beskattas enbart investerarna för erhållna utdelningar. Därmed sker ingen dubbelbeskattning av överskottet från fastighetssektorn. Regelverket för REIT varierar mellan olika länder där olika förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett företag ska omfattas av REIT-regelverket och därmed undantas från beskattning. Ofta ingår krav på att minst 90% av intäkterna ska vara fastighetsrelaterade och att en viss, stor andel (exempelvis 80-90 %) av den årliga vinsten ska delas ut.

Denna ETF placerar inom fastighetssektorn i USA, Ofta benämns dessa eREIT
i skrivande stund 2016-03-10 så ser fördelningen ut som följer.

25,76 %  Retail REIT,s                    bolag med fastigheter för detaljhandel
12,02 %  Office REIT,s                    bolag med fastigheter för kontor
5,7 %      Hotell & Resort REIT,s     bolag med fastigheter för Hotell och resort
16,72 %  Residential REIT,s            bolag med bostadsfastigheter
12,01 %  Healt care REIT,s              bolag med vårdfastigheter
4,44 %    Industrial REIT,s               bolag med industrifastigheter
15,99 %  Specialized REIT,s            bolag med specialiserad fastigheter
7,36 %    Diversified REIT,s             bolag med fastigheter inom flera olika sektorer

Notera att VNQ inte har några så kallade mREIT,s - Mortgage real estate investment trust. m står för mortgage som betyder lån på engelska. mREITs är en speciell grupp av REIT,s som baserar sina fastighetsinvesteringar i bolånemarknaden, detta innebär att mREITs köper bolån på den sekundära hypoteksmarknaden - med andra ord , de köper inteckning i skulder. mREIT,s har således betydligt högre risk än eREIT,s. Framförallt är detta hög risk nu år 2016 när vi står inför en räntehöjning. Då kan det bli så att många privatpersoner inte kan betala sina fastighetslån vilket innebär att dessa typer av REIT,s kan få problem. VNQ har alltså inga mREIT,s vilket naturligtvis är bra för stabiliteten.

REIT,s vid räntehöjning:
Det finns olika uppfattning om hur REIT,s påverkas av en räntehöjning. Olika typer av REIT,s kan påverkas på olika sätt. Vissa REITs ex kontor, butik, affärer skulle teoretiskt kunna gynnas av en ränteuppgång då detta ofta sker i samklang med att ekonomin går allt bättre. Generellt finns dock en uppfattning om att REIT,s tappar i värde när den långa räntan stiger och tvärt om. Detta kan ha att göra med att det blir dyrare för fastighetsbolagen att låna. Vidare kan det bero på att när räntan går upp klan man som placerare bli lockad av att flytta kapital från placeringar med högre risk till exempelvis statsobligationer. Nu år 2016 står vi troligtvis inför en påbörjad räntehöjning och således bör man nog inte placera allt för stora belopp i REIT,s just nu.

Denna bild visar prisutvecklingen, grön graf VNQ, gul S&P 500


Denna bild visar totalutvecklingen per år, utdelning samt kurstillväxt
 Handel via Avanza
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/232131/vanguard-reit-index-fund-etf

ETF utgivaren
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0986&FundIntExt=INT

Notering

* Direktavkastningen baseras på årsutdelningen från 2015 på 3,1240 USD/andel köpta till kurs 79,7 USD per 2016-03-09. Utdelningen för år 2016 kan både bli högre och lägre än för 2015 så detta är bara en prognos.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar